ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชม

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนคเทค สวทช.

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ThaiSC

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดย นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะเข้าศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมระบบ LANTA Supercomputer ณ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ต้อนรับโดย ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) และ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ThaiSC ได้ประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้อง INC2 SEVEN NORTH (A-B) โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ – คณะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) – ThaiSC นำเสนอข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงศักยภาพของระบบ HPC และรูปแบบการให้บริการ ก่อนเข้าเยี่ยมชมระบบ LANTA Supercomputer เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานไป พัฒนางานการให้บริการสอบเทียบของ มว.

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนคเทค สวทช.

วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานรวมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาดูงานทางด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีหัวข้อผลงานมานำเสนอ ดังนี้ 1.นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “Agri Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก” โดย คุณอภิสรา บุตรพา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) 2.นำเสนอในหัวข้อ “ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)” โดย คุณทวีศักดิ์ สรรเพชุดา ตำแหน่ง นักวิจัย ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) นอกจากนี้ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด โดย ดร.ชูชาติ

คณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์ SMC และสำนักงานใหญ่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

คณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EECi และ SMC Testbed ศูนย์การเรียนรู้ และสนามทดสอบให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

คณะนักวิจัย SARI และ CAS เยี่ยมชมเนคเทค พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

คณะนักวิจัยจาก SARI และ CAS พร้อมด้วย Shanghai Heshu Information Technology Group เข้าเยี่ยมชมเนคเทค หารือแนวทางความร่วมมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงาน

รับโจทย์วิจัยประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ ผสานความร่วมมือ กรมการแพทย์ x สวทช.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางสนับสนุนการนำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)