“PET” ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ท่ามกลางกระแสสังคมแห่งการใช้และแชร์ข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก็สำคัญ สองสิ่งนี้ดูจะย้อนแย้งแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดจากกันได้

สถานภาพและความต้องการกำลังคนด้าน High Performance Computing (HPC) ในประเทศไทย

จากแนวโน้มการเติบโตการใช้งานของ HPC ทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน HPC ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและใหญ่

SMC Academy “Shared Knowledge and Experience” ประสบการณ์จากกูรูตัวจริงสายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับยุคนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจอย่างมากในปัจจุบัน

เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเองกับระบบ Online & Interactive Self-Assessment

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาการประเมินความพร้อมขององค์กรสู่ Industry 4.0 ด้วยตนเอง งาน INTERMACH 2024

Smart Technician อย่างไรให้ SMART

ในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้นกุญแจสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล องค์กรต้องพร้อมปรับตัว เรียนรู้

กระทรวง ศธ. และ อว. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตรด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน เติมทักษะด้าน AI ควบคู่จริยธรรมการนำไปใช้ประโยชน์จาก AI

ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการสอนปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษา

เนคเทค สวทช. มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

DTEC มอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ CALA Security รุ่น 1.X.X ให้กับนายปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด