ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

เนคเทค ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online
ระบบบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ตอบโจทย์ทุกกระบวนการวารสารวิชาการ

FoodChoice

“แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ

ระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

ช่วยถอดความเสียงการประชุม ลดภาระ ลดขั้นตอน นำไปสู่การจัดทำรายงานการประชุมที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีหน้าที่สำคัญมากหน่วยหนึ่งในระบบการค้าของโลก ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า/บริการ ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่

IDA Platform | แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform)

IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล นำไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลักงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/สนใจนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีภารกิจในการแสงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม