ระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

Facebook
Twitter
บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (Ai9) เป็นโครงการภายใต้โครงการ NSTDA Startup โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อให้บริการเทคโนโลยี AI ด้านการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Speech-To-Text) และการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย (NLP) โดยนำผลงานวิจัยโปรแกรมระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที (Partii) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ไปออกแบบและพัฒนาเป็นระบบถอดความเสียงการประชุมให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เข้ากับกระบวนการจัดทำรายงานของเจ้าพนักงานชวเลข ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ซึ่งจะช่วยลดภาระ ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการประชุมที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จุดเด่น

  • แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ มีความถูกต้องมากกว่า 90%
  • ระบบถูกออกแบบให้สามารถจัดทำรายงานได้
  • สามารถบริหารจัดการรายชื่อผู้อภิปราย ตัวเลขไทย คำทับศัพท์ คำย่อต่าง ๆ เพื่อให้ระบบแนะนำในระหว่างการแก้ไขและพิมพ์รายงานได้
  • สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรได้
  • สามารถติดตั้งในหน่วยงานในรูปแบบ on-premise หรือจะเป็นบน private cloud ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ทำให้มีความมั่นใจว่า ข้อมูลเสียงและข้อความที่เกิดขึ้นไม่รั่วไหลออกนอกหน่วยงาน

สนใจติดต่อได้ที่

บริษัท เอไอไนน์ จำกัด
โทรศัพท์: 095-3919987
อีเมล: sureeporn@ai9.co.th