ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense)

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นวิธีคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่สามารถบ่งชี้อาการของโรคต่าง ๆ ได้

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye)

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye) กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง