ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

เนคเทค ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online
ระบบบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ตอบโจทย์ทุกกระบวนการวารสารวิชาการ

FoodChoice

“แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมและวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ