รู้ทัน: แอปฯ สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

Facebook
Twitter

รู้ทัน: แอปฯ สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือของ เนคเทค สวทช. และ กรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีการนำไปใช้งานกว่า 5 ปี และในปี พ.ศ. 2563 ได้ร่วมกันต่อยอด ทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน”

ด้วยทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการจัดการขยะหรือภาชนะและสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำไปสู่การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปัญหามลพิษและฝุ่นที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไปจนถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและอันตรายจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

“แอปพลิเคชันรู้ทัน” จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด โดย “รู้ทัน” จะแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ณ ตำแหน่งปัจจุบันและพื้นที่ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติ

 • สื่อสารความเสี่ยงสุขภาพ ณ ตำแหน่งพิกัดปัจจุบันและเลือกพื้นที่ที่สนใจได้
 • สามารถติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่
  • 1) แสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากกรมควบคุมโรค ใน 4 สัปดาห์ล่าสุดซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตของยุงลาย แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเทียบกับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยฯ 5 ปีย้อนหลังเป็นค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
   • ความเสี่ยงสูง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
   • ความเสี่ยงปานกลาง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
   • ความเสี่ยงต่ำ: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
  • 2) สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยอ้างอิงเกณฑ์จากกรมควบคุมมลพิษ
  • 3) ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่การเป็นโรคลมแดด
 • แสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
 • แสดงอุณหภูมิ สภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศ
 • แสดงข้อมูลสรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน ทั้งรักษาหายแล้ว กำลังรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิต

จุดเด่น

 • แสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกอัปเดตรายสัปดาห์
 • อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศ
 • รวมข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
 • ใช้งานง่ายและสะดวก บน Smart Phone ทั้งในระบบปฏิบัติการ android และ iOS

วิจัยและพัฒนาโดย

กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ร่วมกับ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” โดย Kao Corporation

พบกันที่ …

https://rootan.bigstream.cloud/
Fanpage : https://www.facebook.com/myRooTan