งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
ace2022-800

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรสำคัญทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท. สวทช.) ร่วมจัดงาน NECTEC-ACE 2022 ภายใต้แนวคิด

“ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”
โดยมุ่งเน้นด้าน Digital Technology for Sustainable Agriculture

นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรยั่งยืน รวมทั้งการนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร ในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพและเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่  ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชน องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการ เกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีสำหรับภาคการเกษตร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 8-9 กันยายน 2565
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ห้ามพลาด!! หลากหลายเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน