มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

Facebook
Twitter

มาตรฐาน

มาตรฐาน หมายถึงข้อตกลงยอมรับร่วมกันทางเทคนิค-วิชาการที่เปิดเผยและตกลงกันไว้ก่อน ซึ่งผู้ผลิตและผู้ซื้อใช้เป็นเกณฑ์ยอมรับร่วมกันในการคัดเลือกสินค้า/บริการ ว่าเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดไว้ดีแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิต พัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และผู้ซื้อสามารเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำลง อีกทั้งองค์การการค้าโลก ก็ยอมรับให้แต่ละประเทศใช้มาตรฐาน เป็นเงื่อนไขหรือมาตรการทางการค้าที่ใช้ในการจำกัด คัดกรอง หรือกีดกัน สินค้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม ออกจากตลาดของตนได้

การกำหนดมาตรฐานมีสองลักษณะ ลักษณะแรก มีรูปแบบขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจน โดยการกำหนดมาตรฐานต้องยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการยอมรับและเห็นพ้องต้องกันของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะประกาศเผยแพร่ อ้างอิงใช้งาน ลักษณะที่สอง มีรูปแบบดำเนินการที่ไม่ชัดเจน แต่มาตรฐานนั้นได้รับความนิยมและยอมรับใช้งานในวงกว้าง การกำหนดมาตรฐานของเนคเทค จะเน้นดำเนินการในลักษณะแรก เป็นหลัก

นอกจากนี้ เนคเทคยังได้ขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังหน่วยงานพันธมิตรของเนคเทคเพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดทำมาตรฐานของประเทศ ให้เข้ามาร่วมกันกำหนดและพัฒนามาตรฐานของประเทศไทยให้มากขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานที่จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ.)

มาตรฐานที่เนคเทคดำเนินการกำหนดมาตรฐานและประกาศเผยแพร่เป็น มศอ. หรือ มาตรฐานเนคเทค สำหรับนำไปอ้างอิงใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง หมายถึง ร่างมาตรฐานและเอกสารทางวิชาการที่เนคเทคจัดทำขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ตามหลักวิชาการ จากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างแล้ว และได้รับการปรับปรุงรูปแบบ เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ สำหรับอ้างอิงใช้งานในเบื้องต้น

การเข้าถึงมาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดมาตรฐานและเอกสารอ้างอิงของเนคเทค ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nectec.or.th/standard

การติดต่อ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่

งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC)
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2081-84
โทรสาร 02-564-6889
e-mail: ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์: https://ecec.nectec.or.th/
หรือ งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2140
โทรสาร 0-2564-6901…3
e-mail: gtdl@nectec.or.th