บทความพิเศษ

ทำความรู้จัก SQUAT ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Testing Laboratory)

SQUAT หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ที่ให้บริการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน

Farm To School เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรระหว่างโรงเรียนและเกษตรกร สนับสนุนการสร้างสำรับอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตในพื้นที่

Farm To School เป็นระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก ระบบ Thai School Lunch หรือระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop, HIL) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop, HIL) การประยุกต์ใช้งาน และประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร