ผู้บริหารระดับกลางกลุ่ม IMDP โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง สวทช. ยุคใหม่” เยี่ยมชมเนคเทค

Facebook
Twitter

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เนคเทค สวทช. ต้อนรับผู้บริหารระดับกลางภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง สวทช. ยุคใหม่” เยี่ยมชมรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้ข้ามศูนย์ “Lab visiting” โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ให้การต้อนรับและนำเสนอทิศทางเป้าหมายของเนคเทค การดำเนินงานด้านการวิจัย ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด รวมถึง Technology Trend ร่วมด้วยทีมนักวิจัยเนคเทคร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

  • กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ นำเสนอภาพรวมงานวิจัย ได้แก่ ด้านการประมวลผลภาพ, เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงพูด เทคโนโลยีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อความ, เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมชีวมิติ (Biometrics), Machine Translation, และผลงาน (Conversational Avatar AI): Sontana โดย ดร.วาทยา ชุณห์วิจิตรา หัวหน้าทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU) และดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัยทีม STU
  • เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยมีทีมนักวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ร่วมต้อนรับและนำเสนอระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน โดย คุณเอกชาติ หัตถา, ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT โดย ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์, ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม โดย คุณชำนาญ ปัญญาใส, ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง โดย คุณสุรพันธ์ ทองรังสี

สวทช. มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้บริหารระดับกลางเป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ได้จัดทำหลักสูตรภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง สวทช. ยุคใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีความเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการตอบโจทย์ความสำเร็จขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในแง่มิติของการทำงานและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้บริหารระดับกลางประจำปีนี้ จำนวน 45 คน ประกอบด้วย กลุ่มรักษาการหัวหน้างาน /ผู้จัดการ จำนวน 25 คน กลุ่ม Research Team Lead (RTL) จำนวน 20 คน ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผลักดันงานตามภารกิจตามนโยบายสำคัญขององค์กร อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานส่งมอบผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้