เนคเทค สวทช. ต้อนรับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ThaiSC

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดย นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะเข้าศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมระบบ LANTA Supercomputer ณ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ต้อนรับโดย ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) และ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ หัวหน้าทีมวิจัย ทีมสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ThaiSC ได้ประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้อง INC2 SEVEN NORTH (A-B) โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

– คณะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
– ThaiSC นำเสนอข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงศักยภาพของระบบ HPC และรูปแบบการให้บริการ
ก่อนเข้าเยี่ยมชมระบบ LANTA Supercomputer เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดูงานไป พัฒนางานการให้บริการสอบเทียบของ มว. ต่อไป