เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก มทส. ร่วมหารือด้าน Medical Device

Facebook
Twitter

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมหารือความร่วมมือการวิจัยทางด้านเครื่องมือแพทย์ โดยมี ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของ เนคเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย รศ.ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายภาพร่วมและสรุปการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านMedical Device ซึ่งในการประชุมหารือนั้น เนคเทค สวทช. มีหัวข้อการหารือ ดังนี้

1. ด้าน Medical Device โดย ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าทีม ทีมวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

2. ด้าน High Performance Computing (ThaiSC) โดย ดร.ภัทราวรรณ ศรีภา ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ทีมพัฒนาธุรกิจด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนาณขั้นสูง (ThaiSC)

เนคเทค สวทช. ได้ใช้โอกาสนี้ นำคณะผู้บริหารของ มทส. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบผลงานวิจัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติและเครื่องเอกซเรย์สองมิติ ที่สถานที่ประกอบเครื่องมือแพทย์ของทีมวิจัย ระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS) ณ โรงงานต้นแบบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห้อง NP322 ชั้น 3 อาคาร NECTEC Pilot Plant โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ที่ปรึกษา A-MED และ ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี หัวหน้าทีม MIS ให้การต้อนรับและนำชมผลงานวิจัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำหรับงานทันตกรรม DentiiScan Duo, เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ BodiiRay P, ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล BodiiRay R, เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก BodiiRay S และซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม DentiPlan และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันก่อนเดินทางกลับ