ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนคเทค สวทช.

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4หลักสูตรครุศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รวมจำนวน 35 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจากผู้ปฏิบัติงานจริง โดย มีหัวข้อนำเสนอดังนี้

1.การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “KidBright AI Platform” โดย คุณธัญลักษณ์ เสรีวรวิทย์กุล ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

KidBright AI Platform
แพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก (Blockly Programming) และสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้หลากหลายทั้งอินพุตและเอาต์พุต เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์

2. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “AI for Thai แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย” โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ หัวหน้างาน งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุนบริการีและเทคโนโลยี

AI for Thai (www.aiforthai.in.th) เป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ที่ริเริ่มโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Nation Infrastructure) เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนของการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนักพัฒนาในทุกระดับ

สุดท้ายนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวขอบคุณ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ และคุณธัญลักษณ เสรีวรวิทย์กลุ วิทยากรที่มาให้ความรู้และมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ