อาจารย์และนักศึกษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงาน Agrimap & Museum Pool ที่ เนคเทค สวทช.

Facebook
Twitter

วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานรวมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาดูงานทางด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีหัวข้อผลงานมานำเสนอ ดังนี้

1.นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “Agri Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก”
โดย คุณอภิสรา บุตรพา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)

2.นำเสนอในหัวข้อ “ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool)”
โดย คุณทวีศักดิ์ สรรเพชุดา ตำแหน่ง นักวิจัย ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)

นอกจากนี้ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำสตาร์ตอัปด้วยเทคโนโลยีเอไอ (AI) และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันก่อนเดินทางกลับ