ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชมเนคเทค

คณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม SMC และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

คณะอาจารย์และนิสิตจาก Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาฯ เยี่ยมชม SMC Learning Center และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

กฟผ. เยี่ยมชมเนคเทคและร่วมหารือนำ Traffy Fondue ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Organization

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หารือนำ Traffy Fondue มาใช้ในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร TGI และ SNC FOMER เยี่ยมชมเนคเทค สวทช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC )

เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Smart Farm ของเนคเทค สวทช. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และส่วนควบคุมค่าตัวแปรและสารอาหารในการปลูกผัก นำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิตสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป

เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ เนคเทค สวทช. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียน และการปฏิบัติงานประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป

เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชม online ต้อนรับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนคเทค สวทช. ต้อนรับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานขององค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานขององค์กรด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของน้องๆ นิสิต นอกห้องเรียน

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเข้าถึง การพัฒนาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เป็นการประชาสัมพันธ์และก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป

ศูนย์ NSD ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ต้อนรับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

NSD และ เนคเทค สวทช ต้อนรับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้ต่อยอดสู่งานวิจัยและแสวงหาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคง ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม