ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชมเนคเทค

คณะนักวิจัย SARI และ CAS เยี่ยมชมเนคเทค พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

คณะนักวิจัยจาก SARI และ CAS พร้อมด้วย Shanghai Heshu Information Technology Group เข้าเยี่ยมชมเนคเทค หารือแนวทางความร่วมมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงาน

รับโจทย์วิจัยประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ ผสานความร่วมมือ กรมการแพทย์ x สวทช.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางสนับสนุนการนำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

เนคเทคต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เข้าหารือ SMC เพื่อพัฒนาความร่วมมือ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะจากเครือเบทาโกร เยี่ยมชมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และปศุสัตว์

คณะผู้บริหารและทีมงานเบทาโกรร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของเครือเบทาโก

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา KMITL เข้าศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

อาจารย์และนักศึกษา KMITL เยี่ยมชมศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีสเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

เนคเทค สวทช.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

เยี่ยมชมผลงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีเชิงแสงไฟฟ้าเคมี และทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์