ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชมเนคเทค

สำนักงานศาลปกครอง ศึกษาดูงานเนคเทค สวทช. ในรูปแบบ Online

สำนักงานศาลปกครอง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสำหรับบุคลากรสำนักงานศาลปกครองระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ เยี่ยมชมเนคเทคในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะทางการบริหารให้กับบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMC เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา (สำหรับอาจารย์) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

เนคเทค สวทช.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการบริหารราชการของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Online