SMC เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. นำโดย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) ร่วมกับงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD) จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา (สำหรับอาจารย์) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร ปทุมธานี ในโอกาสนี้อาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา 15 สถาบัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ อาคาร Nectec Pilot Plant เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

โดย คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน วิศวกรทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช. นำเสนอระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ดังนี้ โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน , ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT , ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม , ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง