ผลการค้นหา

Tag: SMC

SMC จัดกิจกรรม IDA Members’ Day สานสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร

กิจกรรม IDA Members’ Day พื้นที่ให้เครือข่ายพันธมิตร และ Membership ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกิจกรรมสำคัญของ SMC

เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาคนพัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ปั้นกำลังคนอาชีวะสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 พัฒนาหลักสูตร Industrial IoT และ AI มุ่งพัฒนา 6 ต้นแบบวิทยาลัยและเครือข่าย ในพื้นที่ EEC ให้เด็กอาชีวะ “ทำได้ ทำเป็น”

Low Carbon Event ก้าวแรกสู่ความยั่งยืนของโลกสีเขียวในอนาคต: กรณีศึกษา SMC Open House

Low carbon event คือ การจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นดำเนินการแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เปิดบ้าน SMC Open house 2023 – เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0

SMC เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ 4.0 พร้อมเผยผลการสำรวจระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยปี 2566

“Industry 4.0 Checkup” ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมรับแนวทางการยกระดับโรงงานไปกับ SMC

ตรวจสุขภาพโรงงานตามแนวทางThailand I4.0 index เป็นเครื่องมือให้โรงงานและผู้ประกอบการทราบถึงระดับความพร้อมของตนเองว่ามีจุดแข็งหรือควรพัฒนาต่อยอดอย่างไร

ก้าวสำคัญของการพัฒนา “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ” สำหรับงานบริการในประเทศไทย

การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือหรือเติมเต็มในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนสังคมทุกภาคส่วน

Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า

สาระจากสัมมนา ในหัวข้อ “Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า” เป็นเวทีให้ความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่องอุตสาหกรรม 4.0 แนวทางการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ

การทดสอบวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไทย

สาระจากการบรรยายพิเศษ “การทดสอบ / ตรวจสอบวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตไทย” ในงานเสวนา INTERMACH 2023