ผลการค้นหา

Tag: SMC

เนคเทค สวทช. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม พร้อมรับฟังผลการใช้งาน “IDA Platform” ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เนคเทค สวทช เดินทางไปรับฟังผลการใช้งาน IDA Platform ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ชมพื้นที่ในไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระบวนการผลิต NTD (ติดตั้ง IDA Platform) กระบวนการผลิต TW3 และเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิต

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ “สำเร็จ”

SMC ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ชวนกูรูจากเนคเทค สวทช. คณาจารย์จากศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนที่นำทาง และกรณีศึกษาการทำ Digital Transformation ในงาน NEPCON FORUM X NECTEC

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เดินหน้าต่อยอด IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Industry 4.0

คณะเนคเทค สวทช. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform บ.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก

NECTEC x NEPCON Thailand 2022

อุตสาหกรรม 4.0 บริบทของไทย – กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและแนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ