คณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม SMC และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 65 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) และ เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน โดยมีนักวิจัยเนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

  • นำเสนอภาพรวมงานวิจัย CPS และ เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ใน Industry 4.0 โดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)

  • นำเสนอเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน โดย ดร.วรัญญู ฟูวัฒนศิลป์ และ ดร.วุฒิภัทร คอวนิช  นักวิจัย ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR)

คณะฯ เข้าเยี่ยมชมระบบต่าง ๆ ภายใน SMC Learning Center ได้แก่ โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน, ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT, ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม, ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง, ห้องปฏิบัติการวิจัย SMR

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ใน Industry 4.0 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ