ผลการค้นหา

Tag: CPS

การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Programming) ตอนที่ 1

หุ่นยนต์ และวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อในเชิงลึกสำหรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านหุ่นยนต์ต่อไป

คณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม SMC และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

คณะอาจารย์และนิสิตจาก Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาฯ เยี่ยมชม SMC Learning Center และ ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน

ส่องโมเดล ! ‘ปั้นคนอาชีวะ’ เสิร์ฟอุตสาหกรรมใน EEC ด้วยหลักสูตรไอโอทีพร้อมเวทีฝึกฝีมือแบบมาราธอน

IoT Hackathon Gen R 2022 ผู้เข้าแข่งขันจะได้พบกับโจทย์จริง ข้อมูลจริง จากอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Upskill เด็กอาชีวะ ด้วยทักษะ IoT ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสู่เส้นทางการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ

IoT Hackathon 2022 Gen R เป็นตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อง ๆ กลุ่มอาชีวศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในภาคการผลิตของไทยในอนาคต

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC

ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเข้าถึง การพัฒนาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เป็นการประชาสัมพันธ์และก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป

คุยกันเรื่องเวลา (ตอนที่ 2) : Cycle Time

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในวงการวิศวกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะพบว่ามีการใช้คำว่า Cycle time ในความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป

ทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)

ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems : CPS) เป็นหน่วยงานภายใต้หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI) มีหน้าที่วิจัยพัฒนา รวมถึงให้บริการคำปรึกษา ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ และ IoT เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของประเทศ ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-Physical Systems : CPS) คือระบบทางวิศวกรรมที่บูรณาการโลกกายภาพ (Physical World) กับโลกไซเบอร์ (Cyber World) เข้าด้วยกัน โลกกายภาพประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร มนุษย์ ระบบต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อม ส่วนโลกไซเบอร์หรือโลกดิจิทัลนั้นเป็นโลกแห่งการประมวลผลและการควบคุม การผนวกสองโลกเข้าด้วยกันเริ่มจากการเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆ ในโลกกายภาพแบบเป็นเครือข่าย ซึ่งเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connectivity) การสื่อสาร (Communication) และการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในโลกกายภาพส่งต่อไปให้โลกของไซเบอร์ช่วยประมวลผล (Computing) วิเคราะห์คำนวณ หรือตัดสินใจ