ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC

Facebook
Twitter

วันที่ 22 พฤศจิกายน 64 เนคเทค สวทช. ได้ให้การต้อนรับ คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช. และเข้าเยี่ยมชมกิจการของ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเข้าถึง การพัฒนาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME เป็นการประชาสัมพันธ์และก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป โดยมีผู้บริหารสวทช. ผู้บริหารเนคเทค และทีมวิจัย CPS ร่วมต้อนรับ

บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน
โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

นำเสนอระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 
โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน
โดย ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์ นักวิจัย ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ CPS

ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม
โดย คุณรพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล วิศวกรอาวุโส ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ CPS

ทั้งนี้คณะได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสวทช. ประกอบด้วย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) , ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food & Feed Innovation Center), โรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบ , ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) และ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ( SMC Learning Center)