เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

Facebook
Twitter

7 ตุลาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมกับ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV  โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์ นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ

ดร.พนิตา กล่าวว่า ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ถูกนับว่าเป็นนวัตกรรมก้าวกระโดด (Disruptive Innovation) คือ การเกิดกระแสความนิยมเป็นช่วง ๆ มาตั้งแต่อดีต แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากต้นทุนที่สูงของแบตเตอรี่ ปัญหาการชาร์จต่อระยะการเดินทาง รูปแบบของยานยนต์ที่ยังมีทางเลือกน้อยและเข้าถึงได้ยาก แต่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่มีอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันที่มีมูลค่าที่สูงในปัจจุบัน และค่านิยมการลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้กระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากลับมาอีกครั้ง

การพัฒนาเทคโนโลยีและการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายขึ้น การใช้ต้นทุนและทรัพยากรการผลิตที่น้อยลง จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอันดับต้น ๆ ในระดับภูมิภาค

การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV มีจุดประสงค์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพและสร้างพื้นที่สำหรับการหา Connection เพื่อพัฒนาสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีหัวข้อ อาทิ

 • การพัฒนาทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ในยานยนต์ไฟฟ้า
  โดย ดร.ดวิษ  กิระชัยวนิช นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย IPP เนคเทค สวทช.
 • Literature Reviews: งานวิจัย และพัฒนาทางด้านระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Charger, DC-DC converter, V2X, V2G, V2V, V2H)
  โดย คุณสุรศักดิ์ นุ้ยเลิศ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัย MaPเนคเทค สวทช.
 • การสื่อสาร และโปรโตคอลระหว่างระบบแปลงผันกำลังงานกับตู้ Charger หรือระบบ V2X, V2G, V2V, V2H สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  โดย ดร.เจษฎา ขัดทองงาม นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย IST เนคเทค สวทช.
 • แนวโน้มเทคโนโลยีการใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop) ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และระบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า
  โดย คุณปวีณ โล่ห์ทอง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด
 • เทคนิคการออกแบบ และพัฒนาระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  โดย รศ.ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop) ในงานทดสอบผลิตภัณฑ์
  โดย อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • แนะนำ SMC และห้องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
  โดย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย MaP เนคเทค สวทช.

และช่วงสุดท้ายยังมีการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการวิจัยทางด้านระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” โดยวิทยากรตามข้างต้น ดำเนินรายการโดย ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย