เนคเทค สวทช.ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการบริหารราชการของสำนักงานฯ ในรูปแบบ Online เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โดยมีนักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมต้อนรับและนำเสนอหัวข้อบรรยายดังนี้

ระบบแชตบอต KhunSe
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ  นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์  เนคเทค สวทช.

ระบบแชตบอต KhunSe เป็นพนักงานดิจิทัล 1 อัตราของสำนักงานสวทช. ซึ่งทำงานบูรณาการร่วมกับทีมงานมนุษย์ KhunSe ถือเป็นพนักงานดิจิทัลที่มีหน้าที่หลักคือ คอยช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่พนักงานในองค์กร เช่น การลา การจองห้องประชุม การลงเวลา ภายใต้ทีม Helpdesk ที่มีพนักงานอีก 4 คน คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดทำงานเป็น One Stop Service มีปัญหาอะไรขอให้บอก ดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนก็พร้อมให้บริการเสมอ เพราะ KhunSe อยู่ประจำกะตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่พี่เลี้ยงก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างฐานความรู้ของ KhunSe ให้ได้มากที่สุดและครอบคลุมตามความต้องการจริงให้มากที่สุด

ความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์
โดย คุณเอกฉันท์  รัตนเลิศนุสรณ์  ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  เนคเทค สวทช.

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากมีการละเมิดสินทรัพย์สารสนเทศในหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับประเทศ
ถี่มากขึ้น เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร และ หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งมีระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก สิ่งที่พบเห็นกันบ่อย ๆ คือ อาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์หลายประเภทด้วยกัน เช่น การดักจับสัญญาณผู้อื่นโดยการใช้เครื่องมือพิเศษเชื่อมต่อแล้วแอบบันทึกสัญญาณ การแฮกเกอร์ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เข้าไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาโดยมุ่งหวังในการก่อกวน หรือทำลายข้อมูลในระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 

ระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานภายในของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
โดย คุณรัชนิกร คำทิพย์​ ผู้อำนวยการ บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด

บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด เป็นบริษัทที่เริ่มต้น Startup จากการได้รับใบอนุญาตในการนำผลงานวิจัย (Licensing) ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ซึ่งระบบ eMeeting จาก เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน จากเวที ICT Excellent Award 2017 ทีมนักพัฒนาจาก เนคเทค สวทช. ได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร บนคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) ที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการมากกว่า 30 หน่วยงาน