เนคเทคต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

Facebook
Twitter

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมหน่วยบริการด้าน Automation พร้อมด้วยนักวิจัยเนคเทค ณ ห้องประชุม และนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex Meeting งานวิเคราะห์ตลาดและเทคโนโลยี เนคเทค ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (BRC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ดร.พนิตา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ NECTEC และ SMC กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและเป้าหมายหลักของ SMC ในโอกาสนี้คณะผู้แทนได้นำเสนอภาพรวมบริษัทและความสนใจทางด้านเทคโนโลยีของ A.I. Tech รวมถึงนักวิจัยเนคเทค ได้นำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

  • Visual Inspection & AGV โดย ดร.ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข นักวิจัยทีม SMR
  • Predictive maintenance & Smart Sensor โดย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ วิศวกรอาวุโส ทีม CPS และ คุณพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์ วิศวกร ศูนย์ NFEC
  • ระบบวิเคราะห์เสียงน้ำรั่วด้วย AI และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบ Cloud โดย คุณสุนิศา คำสาย ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีม IST
  • UNAI: Indoor location tracking โดย ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย CNWRG

จากนั้น คณะฯ ได้เข้าชมระบบต่าง ๆ ใน SMC Learning factory นำโดย ดร. กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมวิจัย CPS คุณชำนาญ ปัญญาใส และ คุณสุรพันธ์ ทองรังสี

ในช่วงท้ายของการประชุม ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิญชวนผู้แทนทั้ง 2 บริษัท เข้าร่วมงาน SMC Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง