เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มรภ.นครศรีธรรมราช

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย งานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รวมจำนวน 35 คน ณ ห้องเธียเตอร์ CO-110 อาคารส่วนงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ให้เกิดความรู้ สามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการ นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาช่วยในการดำเนินงาน การศึกษาและแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการวิจัย พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และงานทางด้านกลุ่มวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนในอนาคต และสามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป โดยมีผลงานวิจัยมานำเสนอ ดังต่อไปนี้

1.หัวข้อ “สนทนา”
โดย ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัย
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)

2.หัวข้อ “Chatbot”
โดย ดร.ศราวุธ คงยัง ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)

น้องๆ นศ. และคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรม ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ได้รับความรู้ และ สนุกสนานกับการทดลองการใช้งานในระบบทั้งสองหัวข้อ