เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการแผนงานการยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตผู้ประกอบการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ให้สามารถดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร โดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Smart Farm ของเนคเทค สวทช. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และส่วนควบคุมค่าตัวแปรและสารอาหารในการปลูกผัก นำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิตสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 

โดยมีผลงานวิจัยมานำเสนอดังต่อไปนี้
หัวข้อ Mini Plant ระบบควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์
โดย คุณธนิกา ดวงธนู นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล                                         
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ  

ผลงานที่ห้องชมสวน Precision Garden 
   -ระบบให้แสงสำหรับกล้วยไม้  
   -ระบบตรวจวัดสภาพน้ำ  
   -ระบบรดน้ำและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 

โดย คุณประชุมพงษ์  แดงสกุล นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ

หัวข้อการแนะนำวิธีการดูและปรับปรุง ดูแล การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
โดย คุณสมหมาย โชครุ่ง นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ