เนคเทค สวทช. เปิดบ้านต้อนรับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook
Twitter

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำคณาจารย์และนักศึกษา รวม 17 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียน และการปฏิบัติงานประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป

โดยมีผลงานวิจัยมานำเสนอดังต่อไปนี้

หัวข้อ “การประเมินโรคข้าวด้วย AI” โดย คุณวัลยา เหลืองนฤทัย นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล    

หัวข้อ “WiMaRC นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่” โดย คุณมนตรี แสนละมูล นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล  

หัวข้อ Precision Garden” ณ ห้องเกลียวธารา แนะนำ

– ระบบให้แสงสำหรับกล้วยไม้  
-ระบบตรวจวัดสภาพน้ำ  
-ระบบรดน้ำและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศ                                                                   

โดย คุณประชุมพงษ์  แดงสกุล
นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล