ผลการค้นหา

Tag: SAI

เนคเทค x สสว. จัดประชุม “การบูรณาการข้อมูลและระดมความคิดเห็น เพื่อต่อยอดมาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME-GP)”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ THAI SME-GP เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ทีมเนคเทคร่วมประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จันทบุรี

ทีม SAI  เนคเทค เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จังหวัดจันทบุรี

นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ระบบ MSO-Logbook

นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook)

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ x เนคเทค สวทช. จัด Workshop การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ และทักษะในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) โดยมีคณะนักวิจัยและบุคลากรทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการออกนโยบายของภาครัฐ หากแต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายประการ เช่น ข้อมูลมหาศาลแต่ขาดการนำมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลขาดผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งาน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ SAI มีพันธกิจในการเชื่อมโยงจาก “Data” สู่ การใช้ประโยชน์จริงจากภาค “ประชาชน” เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนของการบริหารประเทศจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยทีม SAI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคุณค่าจากข้อมูลผ่านกระบวนการหลัก 4 ด้านคือ Data Engineering และ Data Integration การบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลดิบที่ใช้งานไม่ได้ สู่ข้อมูลพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ Data Visualization ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ความรู้และคุณค่าที่ถูกซ่อนไว้ในข้อมูล (insights) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล โดยอาศัยทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน Cognitive Science คือการรวมศาสตร์ซึ่งทีม SAI มีความเชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกัน (Data Science, Data Analytics, Data Visualization