นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook)

Facebook
Twitter

วันที่ 4 มกราคม 2566 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจำปีสิรินธร ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และมีการบันทึกข้อมูลสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) อย่างเป็นระบบ

โอกาสนี้ ดร. ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย หัวหน้าโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์) และดร. อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้าร่วมประชุม

ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลกลางของกระทรวง พม. ที่ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน ครอบครัว สมาชิก ระบบวิเคราะห์และประเมินผลตามโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการวิเคราะห์ด้านสังคมและสวัสดิการ สามารถใช้ระบุปัญหาที่เป็นปัจเจกและปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างครัวเรือนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบาย และสามารถใช้ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานภายในกระทรวง ช่วยให้กระทรวงสามารถลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ