ผลการค้นหา

Tag: MSO-LOGBOOK

นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ระบบ MSO-Logbook

นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook)

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

นักวิจัยเนคเทค สวทช. บรรยาย “MSO-Logbook” แก่ผู้บริหาร พม. ใน Workshop ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง

การบรรยาย MSO-Logbook ในการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ แก่ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์