นักวิจัยเนคเทค สวทช. บรรยาย “MSO-Logbook” แก่ผู้บริหาร พม. ใน Workshop ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง

Facebook
Twitter

นักวิจัยเนคเทค สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ แก่ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

พุธที่ 28 กันยายน 2565 ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้แทนศูนย์ฯ ในการบรรยายหัวข้อ “ระบบสมุดพกรอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) และการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ” แก่ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนการตรวจราชการกระทรวง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 

ปัจจุบันกระทรวง พม. ได้ใช้ระบบสมุดพกรอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูลครัวเรือนกว่า 4.1 แสนครัวเรือน ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยกว่า 6 แสนราย ใน 77 จังหวัด โดยระบบสามารถคัดกรองครัวเรือน ครอบครัว และบุคคลได้ตามประเภทปัญหา และตามระดับความเปราะบาง 4 ระดับ ซึ่งจะช่วยให้กระทรวงสามารถลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ