นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ระบบ MSO-Logbook

Facebook
Twitter

นักวิจัยเนคเทค สวทช. นำเสนอการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook)

วันที่ 17 มกราคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook) รุ่นที่ 3 ระดับผู้บริหาร โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการอบรม โดยมี ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย หัวหน้าโครงการฯ จากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากรุ่นก่อนหน้า สำหรับระดับหน่วยงานส่วนกลางและระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติที่สำคัญของระบบสมุดพกครอบครัวฯ ได้แก่ ส่วนวิเคราะห์ความเปราะบางของครัวเรือนที่สามารถแยกครัวเรือนได้ตามระดับความเปราะบาง (ระดับ 0 ถึง 3) ซึ่งช่วยสนับสนุนการวางแผนและติดตามการให้ความช่วยเหลือตามระดับเปราะบาง และประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้

ปัจจุบันข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวฯ ได้มีการบันทึกไปแล้วกว่า 6 แสนครัวเรือน / 1 ล้านคน ประกอบด้วยครัวเรือนเปราะบางระดับ 0 จำนวน 9,105 ครัวเรือน ระดับ 1 จำนวน 238,030 ครัวเรือน ระดับ 2 จำนวน 331,575 ครัวเรือน และระดับ 3 จำนวน 25,466 ครัวเรือน โดยพบสมาชิกครัวเรือนที่ประสบปัญหากว่า 546,000 คน  ซึ่งกระทรวงได้ดำเนินการวางแผนและให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 258,000 คน