เนคเทค สวทช. ร่วมการประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนา MSO-LOGBOOK

Facebook
Twitter

นักวิจัยเนคเทค สวทช. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ : MSO-LOGBOOK)

9 กันยายน 2565 : ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปะชัย จากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ : MSO-LOGBOOK) ร่วมประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการโดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

ดร.ณัฐพงษ์ ได้นำเสนอระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นต่อที่ประชุม และได้หารือในประเด็นการใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกันกับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

ทั้งนี้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลกลางของกระทรวง พม. ที่ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน ครอบครัว สมาชิก ระบบวิเคราะห์และประเมินผลตามโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการวิเคราะห์ด้านสังคมและสวัสดิการ ซึ่งสามารถใช้ระบุปัญหาที่เป็นปัจเจก และปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างครัวเรือนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบาย และสามารถใช้ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานภายในกระทรวงอีกด้วย