เนคเทค x สสว. จัดประชุม “การบูรณาการข้อมูลและระดมความคิดเห็น เพื่อต่อยอดมาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME-GP)”

Facebook
Twitter

16 สิงหาคม 2566 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุม “การบูรณาการข้อมูลและการต่อยอดมาตรการสนับสนุน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME-GP)” โดย คุณธนัฏฐ์ภร บุญธรธนาทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมฯ เริ่มต้นด้วยการแนะนำ “มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อปฏิบัติที่สำคัญ” โดย คุณทักษพร รักอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง

การแนะนำ “ระบบ THAI SME-GP ความสำเร็จที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในอนาคต” โดย คุณธนัฏฐ์ภร บุญธรธนาทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs

และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมระบบ THAI SME-GP” โดย คุณปรเมษฐ์ ธันวานนท์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโสในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และ คุณรุ่งกานต์ ศิริเจริญชัย นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. ประกอบด้วย

  • ภาพรวมระบบ THAI SME-GP และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  • การลงทะเบียนใหม่และการต่ออายุหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกอบการ SMEs
  • การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs กับระบบอื่น ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
  • การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบ Thai SME-GP

จากนั้นเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

ระบบ THAI SME-GP จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม และได้นำโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียนแล้ว 153,312 ราย มีจำนวนสินค้าและบริการกว่า 1.1 ล้านรายการ เทียบเป็นมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง 481,831 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 15 ส.ค. 66)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thaismegp.com