ผลการค้นหา

Tag: Thai SME-GP

เนคเทค x สสว. จัดประชุม “การบูรณาการข้อมูลและระดมความคิดเห็น เพื่อต่อยอดมาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME-GP)”

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ THAI SME-GP เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำ Thai SME-GP

บุคลากร เนคเทค สวทช. แนะนำภาพรวมและแนวปฏิบัติสำหรับ SMEs ในการขึ้นทะเบียน บนระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสว. จัดอบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

อบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ สสว. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น