เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำ Thai SME-GP

Facebook
Twitter

บุคลากร เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรในงานของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.หรือ ISMED) หน่วยงานในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีการให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานภายใต้โครงการและความรู้ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน SME วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ ZOOM

โดย คุณปรเมษฐ์ ธันวานท์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้ร่วมป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมและแนวปฏิบัติสำหรับ SMEs ในการขึ้นทะเบียน บนระบบ Thai SME-GP ของ สสว.” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 211 คน

ระบบ THAI SME-GP จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งทาง สสว. ได้ให้ความไว้วางใจ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้น โดย สสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ประมวลผล และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดมาตรการในการส่งเสริม MSME สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ MSME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME และหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมระบบ THAI SME-GP
https://www.thaismegp.com