เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสว. จัดอบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. โดย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการอบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ สสว.ส่วนกลาง ฝสร. ฝสส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

ในโอกาสนี้ คุณวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สสว. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

จากนั้นเป็นการบรรยาย

 • หัวข้อ “ภาพรวมระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูล”
  โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
  หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.
 • หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME บนระบบ Thai SME-GP”
  โดย คุณปรเมษฐ์ ธันวานนท์
  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.
 • และหัวข้อ “การต่ออายุหนังสือรับรองผู้ประกอบการ SME บนระบบ Thai SME-GP”
  โดย คุณปรเมษฐ์ ธันวานนท์
  ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช.

ระบบ THAI SME-GP จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค สวทช. เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ประมวลผล และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดมาตรการในการส่งเสริม MSME สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ MSME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME และหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกด้วย

ดูรายละเอียดและใช้งานระบบ THAI SME-GP ได้ที่
https://www.thaismegp.com