ทีมเนคเทคร่วมประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จันทบุรี

Facebook
Twitter

ทีม SAI  เนคเทค เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลภายใต้แผน BCG นำร่องที่จังหวัดจันทบุรี

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค โดย คุณปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง วิศวกรอาวุโส คุณปัทมา กระต่ายทอง ผู้ช่วยวิจัย คุณธีระวัฒน์ วุฒิตะสาร ผู้ช่วยวิจัย และคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล (แผน BCG) นำร่องจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี

ทีมวิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ตามตัวชี้วัด BCG โดยบางส่วนมีการจัดเก็บอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลความยากจนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และบางส่วนที่ต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเอกภาพแยกตามชนิดพืช คาร์บอนเครดิต สัดส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้นำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลแสดงผลที่ได้จากการรวบรวม มาประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบของ Dashboard ตามตัวชี้วัด BCG ซึ่งข้อมูลและระบบดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อการออกแบบ และติดตามนโยบายภายใต้แผน BCG ในภาพรวมรายสาขาทางด้านการเกษตร

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่คำนึงถึงเศรษฐกิจใน 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิขควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและมีความยั่งยืน ซึ่งแผน BCG ที่ขับเคลื่อนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อยกระดับจากข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมได้ในระดับโลก ในขณะเดียวกันให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน