ผลการค้นหา

Tag: MOU

เนคเทค สวทช. MOU คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

เนคเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 หน่วยงาน MOU พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

เบทาโกร จับมือ เนคเทค สวทช. นำดิจิทัลเทคโนโลยี หนุน R&D เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ก้าวสำคัญของนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงทางด้าน Smart Food Factory 4.0 & AgriTech Excellence

สวทช. ผนึกกำลัง มข. ลงนามความร่วมมือเสริมแกร่งทางวิชาการเดินหน้าวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจโรควัณโรค

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.กับ มข และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคเนื่องในวัน World TB Day 2023

ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน จับมือร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP หวังยกระดับสินค้าเกษตรไทย สร้างรายได้ ขยายตลาด ด้วยฐานข้อมูล

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรของไทย ด้วยฐานข้อมูลทางการเกษตร และฐานข้อมูลการตลาดจากความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตร

เนคเทค สวทช. จับมือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมวิจัยพัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มศักยภาพสำนักงานฯ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

การนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

ใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ

ม.หัวเฉียวฯ ผนึกกำลัง เนคเทค สวทช. และ เอไอ เฟิร์ส ร่วมลงนามขยายความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย กำลังคน สร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หวังผลิตบุคลากรด้านเอไอสู่ตลาดผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ

เนคเทค สวทช. ร่วมมือ กอช. นำ AI Chatbot สนับสนุนระบบบริการการออม สอดรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย

เนคเทค ร่วมกับ กอช. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิก และประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. ให้ได้รับบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว