ผลการค้นหา

Tag: MOU

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมแกร่งด้านการพิสูจน์หลักฐานและวินิจฉัยคดี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ X เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มขีดความสามารถพิสูจน์หลักฐาน สร้างความยุติธรรมการวินิจฉัยคดี

เกษตร ผนึกกำลัง อว. และ ดีอีเอส พัฒนาแพลตฟอร์ม THAGRI สนับสนุน Big Data ภาคการเกษตร

แพลตฟอร์มความร่วมมือข้อมูลเกษตรประเทศไทย (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform : THAGRI) เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวบข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

เนคเทค/สวทช. จับมือ Thai PBS วิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง “โครงการการวิจัยและพัฒนาการจัดทำระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ สำหรับคนพิการในรายการของกิจการโทรทัศน์” ณ อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

[Press Release] เนคเทคจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

2 พฤศจิกายน 2559 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดพิธี “การลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมในพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากทั้งสถาบันการเงินและ Non-Bank ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลาง จะทำหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปให้เข้ามาดูได้ว่ารายละเอียด สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต ซึ่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติยินดีที่จะนำส่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้ เนคเทคนำมาจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และธุรกิจของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น