3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

Facebook
Twitter

3 หน่วยงาน ร่วมลงนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยพลตำรวจตรีธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานใน “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับการจราจรและความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่” ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังรถที่ต้องสงสัย และแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมีดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. และคุณวศิน สินธุภิญโญ นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU) หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวถึงความร่วมมือในบทบาทของการวิจัยและพัฒนาว่า การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของเนคเทคมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานได้จริง ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และในการบูรณาการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาของแพลตฟอร์มระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่รอบนอกเมืองเชียงใหม่จะยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการเฝ้าระวังอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) กล่าวถึงความร่วมมือในบทบาทของผู้ดูแลและใช้ระบบโดยตรงว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในวัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก อบจ.เชียงใหม่ได้มีนโยบายสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลภาพ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง อบจ.เชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเนคเทค ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพระบบการเฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลตำรวจตรีธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือในบทบาทของหน่วยงานที่ดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมว่า ที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดหาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้ครอบคลุมถนนสายหลักและภายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่มาโดยตลอด และกล้อง CCTV เป็นหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนจับกุมคนร้ายได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือกับเนคเทค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพระบบการเฝ้าระวังอาชญากรรมร่วมกับกล้อง CCTV ที่ติดอยู่เดิมในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังและติดตามรถต้องสงสัยจากระบบอ่านป้ายทะเบียนที่เนคเทคได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในโครงการนี้จะมีส่วนสนับสนุนการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น