[Press Release] เนคเทคจับมือเครดิตบูโรทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

Facebook
Twitter
NECTEC, Buero, ผู้บริหาร, เนคเทค, เครดิตบูโร

2 พฤศจิกายน 2559 : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดพิธี “การลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมในพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากทั้งสถาบันการเงินและ Non-Bank ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลาง จะทำหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปให้เข้ามาดูได้ว่ารายละเอียด สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต ซึ่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติยินดีที่จะนำส่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้ เนคเทคนำมาจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และธุรกิจของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ องค์ที่ว่า “…การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นนั้น จะต้องทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม นอกจากตนเองด้วย ยิ่งทำได้กว้างขวางได้เท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เพราะประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงในโลก มีสองประการคู่กันเสมอ คือ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม คนที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว จัดว่าเป็นคนไม่สามารถแท้ ซึ่งใครๆ ก็ตามจะไม่สรรเสริญ ขอให้พยายามร่วมกันทำตัวทำงานให้ดังที่กล่าว ผลดีที่ทุกคนมุ่งประสงค์ จะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองของเราได้มากมายเกินกว่าที่คาดคิด…” เมื่อได้รับการติดต่อจากเนคเทคถึงความร่วมมือดังกล่าวจึงตอบรับทันที เนื่องจากเนคเทคเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความสามารถการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประเทศไทยและประชาชน อีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติและในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครดิตบูโรมีฐานข้อมูลเชิงสถิติอันมีค่าและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การนำเอาข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติทั้งสำหรับงานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงเทคนิกและสำหรับการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นการตอบโจทย์อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากเครดิตบูโรในด้านข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้สินเชื่อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จำนวนกว่า92 ราย มีจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลธรรมดา 76.99 ล้านบัญชี บัญชีสินเชื่อนิติบุคคล 3.70 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)

NECTEC, Buero, ผู้บริหาร, เนคเทค, เครดิตบูโร
NECTEC, Buero, ผู้บริหาร, เนคเทค, เครดิตบูโร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ ดร.กัลยา อุดมวิทิต (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดย นายสุรพล โอภาสเสถียร (กลางขวา) ผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิริสุดา รอดทอง โทร. 02 569 700 ต่อ 2351
E-mail: business@nectec.or.th
website: https://www.nectec.or.th
https://www.facebook.com/nectec
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
อรภัทร รังษีวงศ์ โทร. 02 612 5850
E-mail: ilovebureau@ncb.co.th
website: https://www.ncb.co.th
https://www.facebook.com/ilovebureau