5 หน่วยงาน MOU พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

Facebook
Twitter
สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (Manufacturing System Integration Engineer) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เป็นผู้แทนในนาม สวทช. เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต ในลักษณะ Sandbox และพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถรองรับความต้องการในการผลิตบุคลากรที่ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของหลักสูตร