เบทาโกร จับมือ เนคเทค สวทช. นำดิจิทัลเทคโนโลยี หนุน R&D เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

Facebook
Twitter

1 มีนาคม 2566 ณ อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ: บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านโครงการวิจัย พัฒนา และวิชาการ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้วยนวัตกรรมการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของเบทาโกร เสริมศักยภาพยกระดับขีดความสามารถของการบริหารจัดการโรงงาน มุ่งสู่ Industry 4.0 โดยมีคุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. เป็นประธานร่วมลงนาม

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับสากลของไทย ดำเนินธุรกิจอยู่บนความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อ “ความเปลี่ยนแปลง” อยู่ตลอดเวลา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยการริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ในปี พ.ศ. 2546  เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายสร้างความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารมาโดยตลอด ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เบทาโกรมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จากความร่วมมือ และสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของเบทาโกร และเนคเทค สวทช.  สู่ผลลัพธ์ของการพัฒนาให้เกิด Smart Factory , Smart Farm  และ Smart Operation เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. กล่าวว่า เนคเทคในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานรากสำคัญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศขั้นสูงให้กับประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมถึงยังได้ให้ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนสำคัญของเบทาโกร เพื่อปรับตัวมุ่งเป้าสู่ Digital Transformation ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความท้าทายใหม่ ๆ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้เกิดขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

โดยมีตัวอย่างงานวิจัยของเนคเทคที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ อาทิ แก๊สเซนเซอร์สำหรับตรวจจับระดับกลิ่น, ระบบเพื่อตรวจสอบสุขภาพของสุกร, Image Processing เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

รวมถึงเนคเทค สวทช. โดยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC มีผลงานวิจัย ที่จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถของโรงงานภายในเครือบริษัท เบทาโกร ให้ขับเคลื่อนสู่ Industry 4.0 ทั้งทางด้าน Smart Warehouse, การบริหารจัดการโรงงานด้วยฐานข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำ และยังมีบริการ ให้คำแนะนำต่าง ๆ อาทิ การตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index), การใช้งานแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform) เป็นต้น

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงทางด้าน Smart Food Factory 4.0 & AgriTech Excellence และยังรวมไปถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อต่อยอดสู่การผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ ลดการพึ่งพานำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน