ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)

Facebook
Twitter

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการออกนโยบายของภาครัฐ หากแต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายประการ เช่น ข้อมูลมหาศาลแต่ขาดการนำมาใช้ประโยชน์ ข้อมูลอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลขาดผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งาน ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ SAI มีพันธกิจในการเชื่อมโยงจาก “Data” สู่ การใช้ประโยชน์จริงจากภาค “ประชาชน” เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืนของการบริหารประเทศจากการใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยทีม SAI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคุณค่าจากข้อมูลผ่านกระบวนการหลัก 4 ด้านคือ

 1. Data Engineering และ Data Integration การบูรณาการข้อมูลจากข้อมูลดิบที่ใช้งานไม่ได้ สู่ข้อมูลพร้อมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. Data Visualization ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
 3. Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ความรู้และคุณค่าที่ถูกซ่อนไว้ในข้อมูล (insights) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล โดยอาศัยทั้งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงประยุกต์และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน
 4. Cognitive Science คือการรวมศาสตร์ซึ่งทีม SAI มีความเชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกัน (Data Science, Data Analytics, Data Visualization and Human-Computer Interaction) โดยเมื่อทีมวิจัยออกแบบและพัฒนาโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องสามารถนำโมเดลนั้นไปใช้งาน ทางทีม SAI ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์, ผู้ใช้งาน และ ข้อมูลหรือโมเดล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้และถูกต้องจนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่จากการวิเคราะห์ และเพื่อป้องกันการนำเสนอที่ผิดพลาด และ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสูงสุด

สารบัญ

วิสัยทัศน์

Data Scientists เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีข้อมูล

พันธกิจ

 • Critical data product prototyping. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • Co-creation. ให้คำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานหรือข้ามกลุ่มหน่วยงานของตน
 • Tools & Platforms development. วิจัย พัฒนา และให้คำแนะนำเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล
 • Data scientist incubator. พัฒนาบุคลากรด้าน data science ให้กับประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

 • Data Engineering and Data Integration
 • Data Analytics
 • Data Visualization
 • Data Governance Platform
 • Semantic Technology
 • Cognitive Science

ผลงานเด่น

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ https://www.tpmap.in.th/
 • ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ https://emenscr.nesdc.go.th/
 • ระบบ Open Data Service Platform (Open-D)   https://www.nectec.or.th/opend/ 
 • ระบบขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม https://www.thaismegp.com/ 
 • ต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  https://gdcatalog.go.th 
 • แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  https://mso-logbook.m-society.go.th/ 
 • ระบบโมเดลทำนายภาษีระดับประเทศ ร่วมกับ กรมสรรพากร
 • ฟาร์มลิงก์ (FAARMLink) ระบบบูรณาการข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 • ทันระบาด ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก 
 • ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เทรดหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สายวัด (SAIWAT) โปรแกรมวัดขนาดอาหารสัตว์น้ำ ใช้ในงานตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
Cinque Terre

TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ : Anomaly Detection, Signal Processing, Data Analytics, Intelligent Transportation Systems
 • ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค : Social Network Analysis, Constraint Clustering, Data Mining, Information Integration
 • ดร.นวพร สุรัสวดี มฤคทัต : Operations Management, Strategic Data Analytics, Data Visualization, Management Science 
 • ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช : Data Science, Time Series Analysis, Social Network Analysis, Data Mining, Theoretical Computer Science, Bioinformatics
 • ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย : Text Analytics, Data Mining
 • ดร.ปวรัตน์ นนทศิลป์ : Cognitive Science, Emotional Design and User Experience Research
 • นางสาวนิธิภัทร ว่องชิงชัย : Requirement Engineering, Object-oriented analysis and design, Database Design
 • นายวิศิษฎ์ วงศ์วิไล : SW Architecture, SOA, Data Integration and Exchange, BI, SW Development
 • นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย: Image Processing, Computer Vision, Digital Signal Processing
 • นายปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง : Data Governance, Data Engineering and Integration, Open Data Service Platform
 • นายวีระชัย จันทร์สุด : Software Engineer, Data Engineering, Spatial science
 • นายรัฐภูมิ นิราศวรรณ : Data Engineer, Full-stack Web Developer: JavaScript, node.js
 • นายปรเมษฐ์ ธันวานนท์ : Data Science, Data Analytics, Data Engineer, Financial Analytics
 • นางสาวอสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์ : Software Business Analyst, Visual Design, User Experience Design
 • นายชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ : Deep learning, Spatial science, Data mining
 • นางสาวปัญจพร ฉัตรสุวรรณ: Content Analysis, PDPA
 • นายธีระวัฒน์ วุฒิตะสาร: Full-stack Web Development, Development Operations (DevOps)
 • นางสาวภัทรจิต วงศ์คลัง : Responsive Web Designer and Developer, Structured and Unstructured Database Developer, Open-source Web GIS Developer 
 • นางสาวศรัณย์รักษ์ จันทร์ประดับ : Open-source Full-stack Web Development
 • นางสาวธนาวรรธน์ พรหมมา : Content Analysis, Infographic Design
 • นางสาวปัฐมา กระต่ายทอง : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Data Integration Platform สำหรับ Smart City
 • นางสาวจุฑามาส ณ ลำปาง: Infographic Design
 • นางสาวฑิฆัมพร สิมอุด : Machine Learning Application, Full-Stack Web Development, Text Analytics
 • นางสาวกิตติยา กู้เกียรติกูล: R programming, Data Analytics
 • นายฐิติ ชื่นบุบผา : Full-stack Web Development , Data Analytics
 • นางสาวอัญชนา พิมพิศาล : Natural Language Processing, API Development, Data Analytics, Statistics 
 • นางสาวณัฐติกานต์ ขันชัยภูมิ : Front-End Web Development
 • นางสาวกฤตพร เหมือนแก้ว: Strategic Business Analysis
 • นางสาวปรียนันท์ อัศวมงคลศิริ: Strategic Business Analysis

ติดต่อ

ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI)
กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : dsaru-sai[at]nectec.or.thโทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2494