แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น

Facebook
Twitter
news-pr-news4

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ซึ่งเป็นโครงการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษา เนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กิตติ วงศ์ถาวรา วัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัต กรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต นิล อุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ. แม่ฮ่องสอน ดร.ศุภกร สิทธิไชย คุณธัญศญา เครือวงษา ร่วมเฝ้ารับ เสด็จฯ

news-pr-news4

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ โครงการดีเด่นของชาติเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และ โครงการที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเผย แพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตลอดจนหน่วย งานต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีแนวทางการพิจารณาและหลักเกณฑ์ ที่สำคัญ คือ จะต้องเป็นผลงานดีเด่นของหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรภาค เอกชน หรือบุคคลต่างๆ และเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการมาในระยะเวลาไม่ น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในอนาคตและเห็น ผลแน่นอน โดยเป็นผลงานของคนไทยที่สมควรภาคภูมิใจในระดับชาติ เป็น ที่ยอมรับในส่วนรวม และผลงานนั้นเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง รวมทั้งบุคคลเจ้าของผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีความ ประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการครองตน มีแนวทางและอุดมการณ์ ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นปูชนีย บุคคลที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป โดยจะพิจารณาตาม ประเภท หรือสาขาของผลงาน หรือวิชาชีพในด้านใดด้านหนึ่งตามที่กำหนด ไว้ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีบุคคลและหน่วยงานได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย จาก ๕ สาขา ได้แก่

  • สาขาพัฒนาสังคม ประเภทบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบัน วิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ศูนย์วิชาการติดตามผู้ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้าน วิชาการและการพัฒนากับเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย อัน เป็นการสร้างมิตรภาพที่ทำให้เข้าใจประเทศไทยได้ดีขึ้น ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรง พยาบาลสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์ป่วยประเภทสัตว์เลี้ยงมากที่สุดในโลก มีทีม สัตวแพทย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ การแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแบบ อย่างขององค์กรเพื่อสังคมเป็นสุข
  • สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนและครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสร้างเครือข่ายและสร้างรายได้ให้ กับประชาชนในพื้นที่
  • สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภท โครงการ ได้แก่ โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคตของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้ว ๖๕ม๔๔๐ ฝาย เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ บรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีและคืนความสุขสู่สังคมอย่างยั่งยืน และสร้างความหลาก หลายของสายพันธุ์พืชและสัตว์ป่า
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์วิจัย และฝึกอบรม สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย และเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ในระดับประเทศและ ระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์ ได้นำชื่อเสียงมาสู่ ประเทศไทย ในฐานะผู้ประดิษฐ์คิดค้นกระดูกข้อเท้าเทียมเป็นคนแรกของโลก สามารถนำไปใช้ได้จริงในการรักษาผู้ป่วย ที่ต้องการเท้าและข้อเท้าอันเนื่อง มาจากโรคกระดูกข้อเท้าตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง การแตกหักอย่าง รุนแรงของกระดูกข้อเท้า และยังสามารถรักษาทดแทนกระดูกข้อเท้าที่เป็น มะเร็งกระดูกอย่างได้ผลดี

ศาสตราจารย์เสาวภา อังสุภานิช นักวิจัยคนแรกที่ริเริ่มศึกษาสัตว์พื้น ใต้น้ำในกลุ่มทาไนดาเซีย ทั้งด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธาน ได้ทำวิจัย เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี ได้ ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ระดับโลกในสัตว์กลุ่มนี้ ทั้งระดับสกุลและชนิด รวม ๑๑ ชนิด สัตว์กลุ่มอื่น ๆ อีก ๕ ชนิด นับเป็นการเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้จัก ประเทศไทย และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เชิงลึก และมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง ทะเล

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วย งานวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่แบบครบวงจร บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และสาขาที่เกี่ยว ข้อง ผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อน พันธุ์มันสำปะหลัง และส่วนขยายพันธุ์พืชที่ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพดี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าว ฟ่างจำหน่ายแก่เกษตรกร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ

สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย นักประวัติศาสตร์ไทย นัก โบราณคดี วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้เผยแพร่และส่ง เสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ้าไทยโบราณ และพัฒนาต่อยอดผ้าทอไทยสู่ระดับ สากล จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวระดับแนว หน้าที่มีชื่อเสียงมากของประเทศแห่งหนึ่ง มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ โดยการเข้าร่วมประกวดจัดสวนในงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์เป็นงาน แสดงดอกไม้ของ สหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เข้าชมจากทั่ว โลก และได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ๖ ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี

news-pr-news4

ในโอกาสนี้ รัฐบาล โดย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดงานประกาศ เกียรติคุณแสดงความยินดีแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายก รัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ แก่ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จากผลงาน “โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์” ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น ของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบ โดยมี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ ปรึกษาเนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณเจษฎา จง สุขวรากุล รก. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ดร.กมล จิรา พงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณาจารย์และนักศึกษา ดร.สุรพนธ์ ตุ้มนาค และผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

news-pr-news4

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2549 โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ

  • ด้านที่ 1 สร้างคนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ด้านที่ 2 สร้างงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานด้านการพัฒนาไอที และเกิดรายได้ในท้องถิ่น
  • ด้านที่ 3 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เกิดการนำระบบไอทีไปใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานต่างๆ
news-pr-news4

ดังนั้นจึงนับได้ว่าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์เป็นโครงการที่นำประโยชน์สู่ผู้คนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการไอทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท