ผลการค้นหา

Tag: ThaiSC

สถานภาพและความต้องการกำลังคนด้าน High Performance Computing (HPC) ในประเทศไทย

จากแนวโน้มการเติบโตการใช้งานของ HPC ทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน HPC ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและใหญ่

เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดสัมมนาออนไลน์ Workshop on e-Science and High Performance Computing (eHPC2022)

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science เป็นผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่างๆ ในประเทศ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน MWIT เข้าศึกษาดูงาน ThaiSC

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง

เนคเทคต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เยี่ยมชม ThaiSC

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ที่สำคัญของประเทศ (National S&T Infrastructure : NSTI) ThaiSC มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) เพื่อการพัฒนานงานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น และมีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้ สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและทำงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คำนวณชั้นนำในระดับอาเซียน พันธกิจ บริการทรัพยากรด้านการคำนวณขั้นสูง (HPC) อย่างมีมาตรฐานให้กับทางภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานวิจัยพัฒนา พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HPC พัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายผู้ใช้งานด้าน HPC

NSTDA-Intel AI on HPC Workshop

“หากเปรียบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอาวุธกระบวนการ Train AI ก็คือไฟที่ใช้หลอมอาวุธแห่งโลกดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ”